Hôm nay, ngày 10/8/2015 10:45:02
Bản tin phát thanh
Đối thoại với dân
  • Rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả

    (HNM) - Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm huy động nguồn vốn xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển không chỉ của doanh nghiệp mà cả xã hội. Đẩy mạnh cổ phần hóa giúp thoái phần vốn nhà nước để có nguồn lực đầu tư cho những lĩnh vực ưu tiên, đồng thời phá bỏ bao cấp, phát huy trách nhiệm tự làm chủ của doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị để hoạt động hiệu quả hơn.

Đối thoại chủ nhật